مبارزه برای ارزش های انسانی. آقای حشمت رئیسی در باره فرار مفتضحانه جنگنده آمریکایی چه گفت؟
10 video

Parvin Zamany پروین زمانی: مبارزه برای ارزش های انسانی. آقای حشمت رئیسی در باره فرار مفتضحانه جنگنده آمریکایی چه گفت؟

Loading...

Published on: Sunday, January 29, 2023

مبارزه برای ارزش های انسانی. آقای حشمت رئیسی در باره فرار مفتضحانه جنگنده آمریکایی چه گفت؟

Source: https://youtu.be/L97w3L98-S0

Show more

Comments